آخرین اخبار

شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا در سال 1387 در مجموعه ای کوچک ولی با انگیزهایی بزرگ شروع به کار کرد انگیزه رشد و پشت کار فراوان در بازار سخت و امکانات کم آن روزها باعث شد تا همیشه برنامه مدون و مرتب داشته باشیم و گام بگام رشد خود را پیش ببریم و به لطف پروردگار توفیق حاصل شدو از پله های ترقی یک به یک در حال گذریم و امید به آن داریم به جایگاه و خواستگاه اصلی برسیم.

مشهد خیابان رضا

شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا در سال 1387 در مجموعه ای کوچک ولی با انگیزهایی بزرگ شروع به کار کرد انگیزه رشد و پشت کار فراوان در بازار سخت و امکانات کم آن روزها باعث شد تا همیشه برنامه مدون و مرتب داشته باشیم و گام بگام رشد خود را پیش ببریم و به لطف پروردگار توفیق حاصل شدو از پله های ترقی یک به یک در حال گذریم و امید به آن داریم به جایگاه و خواستگاه اصلی برسیم..

آخرین محصولات :

محصول سه

توضیحات بیشتر

محصول دو

توضیحات بیشتر

محصول یک

دانلود

توضیحات بیشتر

افتخارات و گواهینامه ها :